Viñedos Dos Celtas
Ley de Protección de Datos

Política de privacidad

En cumprimento co deber de información recollido en artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos: A empresa titular de http://www.vincel.es/ é VIÑEDOS DOS CELTAS, S.L con domicilio en Avda. REBULLON, 72 B, 36416 MOS (PONTEVEDRA), correo electrónico: bodega@vincel.es, teléfono contacto: 698 189 786, inscrita no Rexistro Mercantil de Pontevedra Tomo 4.215 , libro 4215 , Folio 30 , Hoja Po-62649, provista de CIF ESB27850593.

INFORMACION ADICIONAL SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS – POLITICA DE PRIVACIDADE:

1) RESPONSABLE: Quen é o Responsable do tratamento dos seus datos?

Identidade: VIÑEDOS DOS CELTAS, S.L – CIF: B27850593
Dirección Postal: Avda. REBULLON, 72 B, 36416 MOS (PONTEVEDRA)
Teléfono: 698 189 786 - Correo electrónico: bodega@vincel.es

2) FINALIDADE: Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

En VIÑEDOS DOS CELTAS, S.L tratamos a información que nos facilitan as persoas interesadas para as seguintes finalidades:

  • • Presentar orzamentos con información sobre os nosos produtos e servizos
  • • Prestar o servizo solicitado, realizar a facturación do mesmo.
  • • Enviar publicidade relacionada cos nosos produtos e servizos por calquera medio (postal, email ou teléfono) e convidarlle a eventos organizados pola empresa

Pode obter mais información legal a través de la página web www.vincel.es en el apartado correspondiente a la política de privacidad. Más información en “Aviso Legal”.

3) LIMITACIÓN PRAZO DE CONSERVACION: Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigacións legais.

4) LEGITIMACION: Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos datos é o consentimento obtido do interesado, ademais da contratación dos servizos.

5) DESTINATARIOS: A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

Os datos comunicaranse a:

  • • Administración Tributaria
  • • Bancos e Entidades Financeiras
  • • Xestoría

6) DEREITOS: Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

A empresa infórmalle de que ten dereito a acceder aos seus datos persoais e obter información sobre como se están tratando devanditos datos. Así mesmo, ten dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron solicitados.

Lembrámoslle que ten dereito a opoñerse, en calquera momento, ao tratamento dos seus datos e a empresa deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos ou para garantir a defensa #ante posibles reclamacións.

Así mesmo, tamén poderá solicitar o dereito de portabilidad e obter para si mesmo ou para outro prestador de servizos determinada información.

En determinadas circunstancias, poderá solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso a empresa unicamente conservaraos para o exercicio ou defensa das posibles reclamacións.

O interesado ten dereito a retirar o consentimento en calquera momento, sen que iso afecte á licitud do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada. Vd. poderá exercer tales dereitos mediante o correo electrónico a bodega@vincel.es

Esíxese acreditar a identidade da persoa que exerce os seus dereitos, mediante o envío de copia de DNI, NIE, pasaporte ou documento equivalente, polas dúas caras. A empresa facilitaralle a información no prazo máximo dun mes a partir da recepción da solicitude. Devandito prazo poderá prorrogarse dous meses en caso necesario, tendo en cuenta a complexidade e o número de solicitudes.

Vd. Poderá presentar reclamación ante a Autoridade de Control competente en materia de protección de datos.

Para obter información adicional sobre os seus dereitos visite a páxina Web da Axencia Española de Protección de Datos ( https://www.agpd.es/).

7) PROCEDENCIA: Como obtivemos os seus datos?

Os datos persoais que tratamos en VIÑEDOS DOS CELTAS, S.L proceden do propio interesado ou do seu representante legal.

As categorías de datos que se tratan son:

  • • Datos de identificación.
  • • ou Direccións postais ou electrónicas.
  • • ou Datos Económicos.

Non se tratan datos especialmente protexidos

Viñedos dos Celtas, S.L.
Avd. Rebullón, 72 -B
36416 - Mos - Pontevedra
986.48.76.45 - 698.189.786
bodega@vincel.es

Pagina Web diseñada por Esperanza. www.gescoesp.es

Visite nuestra página facebook: @vinedosceltas